اگر اعضای داعش تسلیم نشوند به صورت‌شان شلیک می‌شود
مطالب پیشنهادی